Jelnyelvi Tolmácsszolgálataink térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást kizárólag az ellátási területükön végezhetnek.

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra jogosító „a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról” szóló 2009. évi CXXV. tv. (továbbiakban Jtv.) 4.§ (2) bekezdése szerinti okiratot vagy igazolást, az annak alapján elsőként igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jelnyelvi tolmácsnak. (62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről (továbbiakban Jmr.) 39. § (1) bekezdéss

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás a bemutatott okirat, igazolás érvényességi idején belül minden további esetben a személyazonosság igazolására alkalmas okirat bemutatásával vehető igénybe. (Jmr. 39. § (5) bekezdés)

Térítésmentes tolmácsolási helyzetek:

 • önálló életvitel elősegítése:
  • írásbeli és telefonon történő ügyintézés támogatása, illetve tolmácsolás/fordítás olyan helyzetekben, amelyek megoldásához nyelvi hátrányból adódóan kér segítséget a jogosult ügyfél
  • szolgáltatások egyéni igénybevétele (kivéve közszolgáltatás), vásárlások, banki ügyek, közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés, szülői értekezlet, lakógyűlésen való részvétel
  • ügyvédi felkeresés, közjegyzői okirat elkészítése, egyéb közjegyzői eljárás
  • egyéni rehabilitáció
  • egyéni és ingyenes jogsegély szolgáltatás során
 • foglalkoztatás: nem akkreditált foglalkoztatónál történő tolmácsolás, amennyiben azt a jogosult ügyfél kéri. Foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás.
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás és felnőttképzés során, kivételt képez ez alól a szóbeli vizsga.
 • személyi tolmácsolás: amikor a betöltött pozíció révén az ügyfélnek folyamatosan van szüksége tolmács kíséretére, mert folyamatosan hallókkal érintkezik munkája során.
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás: csak egyéni részvétel esetén.
 • szabadidős, kulturális tevékenység: sportrendezvényen, vagy kulturális rendezvényen történő egyéni részvétel esetén.
 • rendezvény, konferencia: üzleti, vagy szakmai rendezvényen való egyéni részvétel esetén.
 • egyházi tolmácsolás: csak a szertartásokon való egyéni részvétel során.
 • egészségügyi tolmácsolás esetén

A térítésmentes szolgáltatásra való jogosultság meghatározása:

Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást a magyar állampolgársággal, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, valamint bevándorolt és letelepedett hallássérült, illetve siketvak személy vehet igénybe,

 1. aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
 2. aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 3. akinek hallássérülése legalább az egyik fülön meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülön a 40 dB-t, vagy
 4. akinek fogyatékossága – a BNO-10-es osztályozása szerint – egyidejűleg a H54-es és a H90-es csoportba tartozik.

A térítésmentes szolgáltatás időkeretei az oktatásban

Az állam által biztosított térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás időkerete személyenként legfeljebb évi 120 óra.

Az éves személyenkénti időkereten felül az állam speciális órakeret formájában további térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást biztosít az alábbi esetekben:

 • az óvodai nevelés során évenként 150 óra, a tanulói jogviszonnyal összefüggésben az általános iskolában, a gimnáziumban, a szakképző intézményben tanulói jogviszonyban álló személy részére tanévenként 300 óra;
 • a hallgatói jogviszonnyal összefüggésben a felsőoktatási hallgatói jogviszonyban álló személy részére
  • nappali rendszerű képzésben történő részvétel esetén szemeszterenként 150 óra,
  • levelező rendszerű képzésben történő részvétel esetén szemeszterenként 100 óra,
 • a képzéssel összefüggésben a felnőttképzésben részt vevő személy részére képzésenként a képzés óraszáma 40 százalékának megfelelő mértékű,
 • a törvény mellékletében felsorolt speciális kommunikációs rendszerek használatával kommunikáló hallássérült, valamint siketvak személy részére évenként 30 óra

Az igazolás módja:

A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás az a) és b) pontban meghatározott esetben az ellátást megállapító határozat, illetve a c) és d) pontban meghatározott esetben szakorvosi igazolás, illetve szakorvos által kiadott audiogram bemutatásával vehető igénybe.

Speciális órakeret igazolása:

A speciális órakeretek a Jtv. 5. § (2) bekezdésének a), b), c) pontja szerinti okiratok, igazolások bemutatásával vehetők igénybe. (Jmr. 39. § (2) bekezdés). Az okiratokat, igazolásokat az első, speciális órakeret terhére igénybe vett térítésmentes jelnyelvi tolmácsolás megkezdése előtt kell bemutatni a szakmai vezető jelnyelvi tolmácsnak. (Jmr. 39. § (3) bekezdés)